mahabharat katha,amba mahabharata, bhagavad gita, mahabharata,arjuna,vivekananda yoga conference,bhishma,indian sage,veda vyasa,vyasa yoga teacher,vyasadeva,ganesha,vyasa wife,s-vyasa teacher training,ambika mahabharata,vyasa,avatar bhagavad gita,vyasa puja,